Najpopularniejsze ulgi podatkowe 2024. Z której możesz skorzystać?

Rodzice, osoby wracające do Polski z zagranicy, a nawet internauci mogą skorzystać z ulg podatkowych w rozliczeniach za 2023 rok. Sprawdziliśmy, jaka jest wysokość popularnych ulg podatkowych i kto może z nich skorzystać.

SPIS TREŚCI

Ulgi podatkowe w 2024 roku, z których możesz skorzystać

ulgi podatkowe 2022. Ulga na dziecko

Od 2022 roku w życie weszły zmiany dotychczas obowiązujących przepisów, wprowadzone przez Polski Ład. Modyfikacje istniejących ulg podatkowych zainteresują zwłaszcza rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz osoby, które powracają z zagranicy. Wiedza na temat najpopularniejszych ulg podatkowych pomaga w korzystnym rozliczeniu dochodów za 2023 rok. Sprawdź, czy przysługuje Ci któraś z popularnych ulg podatkowych.

Czy kwalifikujesz się do ulgi dla klasy średniej? Sprawdź ulgi podatkowe: Ulga dla klasy średniej

Ulga na dziecko 2024. Komu przysługuje ulga prorodzinna?

Z ulgi prorodzinnej korzysta największa liczba podatników w Polsce. Małżonkowie mogą odliczyć ulgę na dziecko łącznie, w dowolnej, ustalonej przez nich proporcji. Sytuacja zmienia się, jeśli opiekunowie dziecka nie mogą się porozumieć w zakresie rozliczenia ulg na dziecko – wówczas kwotę ulgi powinno się rozliczyć w równych częściach. W innych przypadkach odliczenie pełnej kwoty ulgi przysługuje temu podatnikowi, u którego mieszka dziecko.

Z ulgi prorodzinnej w 2024 roku skorzystają:

 • Rodzice, sprawujący władzę rodzicielską nad dzieckiem
 • Opiekunowie prawni dziecka, które z nimi zamieszkuje
 • Rodziny zastępcze.
Z ulgi nie mogą korzystać rodzice, którzy utracili władzę rodzicielską.

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać osoby, których dzieci spełniają następujące kryteria:

 • Są niepełnoletnie
 • Otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę (bez względu na wiek)
 • Uczą się lub studiują (do ukończenia 25. roku życia), a suma ich dochodów i przychodów z ulgi na powrót i ulgi dla młodych nie przekroczyła dwunastokrotności kwoty renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów i przychodów w tej sytuacji nie wlicza się renta rodzinna.

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać podatnicy, którzy w roku podatkowym osiągnęły dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej i rozliczają się na formularzach PIT-36 lub PIT-37.

Gdy ma się tylko jedno dziecko i nie jest ono niepełnosprawne, można skorzystać z ulgi na dziecko pod warunkiem, że dochód roczny nie przekroczył:

 • 112 000 zł – w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
 • 112 000 zł – w przypadku pozostawania przez cały rok w związku małżeńskim (sumuje się dochody małżonków),
 • 56 000 – w przypadku, gdy nie pozostawało się w związku małżeńskim (nawet przez część roku).

Z odliczenia nie można skorzystać w przypadku dzieci do 25. roku życia, które są w związku małżeńskim. Jeśli dziecko weszło w związek małżeński w roku podatkowym, ulga na dziecko przysługuje jedynie do miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym odbył się ślub.

Ile wynosi ulga na dziecko w 2024?

Wysokość ulgi prorodzinnej zależy od liczby dzieci, znajdujących się pod opieką podatnika:

 1. Jedno dziecko: ulga miesięczna w wysokości 92,67 zł / ulga roczna w wysokości 1112,04 zł
 2. Dwoje dzieci: ulga miesięczna po 92,67 zł na każde dziecko (łącznie 185,34 zł), ulga roczna w wysokości 1112,04 zł (łącznie 2223,08 zł)
 3. Troje dzieci: ulga miesięczna na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł miesięcznie, a na trzecie dziecko 166,67 zł (łącznie 352,01 zł). Roczna ulga na trójkę dzieci wynosi 4224,12 zł.
 4. Czworo i więcej dzieci: ulga miesięczna na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł miesięcznie, na trzecie dziecko 166,67 zł, a na czwarte i kolejne: 225 zł miesięcznie. Roczna ulga dla rodziców czwórki dzieci wynosi 6924 zł.

Ulga dla samotnych rodziców 2024

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą skorzystać z rozliczenia podatku PIT na preferencyjnych zasadach. Skorzystać z tej możliwości może tylko jeden samotny rodzic lub opiekun prawny dziecka, który jest:

 • panną/kawalerem
 • wdową/wdowcem,
 • rozwódką/rozwodnikiem lub osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację,
 • w związku małżeńskim, a małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Preferencyjny sposób opodatkowania nie przysługuje, gdy wspólnie z drugim rodzicem lub opiekunem prawnym wychowuje się co najmniej jedno dziecko, w tym w ramach opieki naprzemiennej. Skorzystać z ulgi można na dziecko:

 • niepełnoletnie
 • otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę (bez względu na wiek)
 • uczące się lub studiujące (do ukończenia 25. roku życia), których suma ich dochodów i przychodów z ulgi na powrót i ulgi dla młodych nie przekroczyła dwunastokrotności kwoty renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów i przychodów w tej sytuacji nie wlicza się renta rodzinna.

Ile wynosi ulga dla samotnych rodziców w 2024 roku?

Samotny rodzic chcący skorzystać z ulgi może obliczyć podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów. W ten sposób dwukrotnie realizowana jest kwota wolna od podatku, tak jak przy wspólnym rozliczeniu małżonków (2 x 30 000 zł = 60 000 zł).

Ulga na internet 2024. Kto może odliczyć opłaty za internet?

Ulga na internet jest ciekawym przywilejem, z którego może skorzystać wielu podatników. Przysługuje każdej osobie, która ponosi wydatki z tego tytułu. Ulga nie może być wyższa, niż poniesione koszty. Aby rozliczyć ulgę, należy przygotować odpowiednie dokumenty: faktury, potwierdzające poniesione wydatki. Dokumenty powinny zawierać imię, nazwisko, dane osoby, która poniosła koszty usługi, a także rodzaj usługi i kwota do zapłaty. Warto pamiętać, że w przypadku małżeństw rozliczających wspólnie ulgę na internet na fakturach powinny się znaleźć dane dwóch osób.

Ile wynosi ulga na internet w 2024 roku?

Maksymalna ulga na internet wynosi 760 zł. Warto pamiętać, że możemy odliczyć wydatki faktycznie poniesione. Ulga nie może przewyższać kosztów, które ponieśliśmy.

Ile razy można skorzystać z ulgi na internet?

Z ulgi można korzystać jedynie przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Z ulgi skorzysta grupa podatników, które rozliczają się przy pomocy: PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Aby zweryfikować, czy przysługuje Ci ulga na internet, sprawdź swoje zeznania podatkowe z poprzednich okresów podatkowych.

Ulga na powrót 2024

Nowa ulga podatkowa, wprowadzona przez Polski Ład w 2022 roku jest przeznaczona dla osób powracających z zagranicy. Jej celem jest zachęcenie Polaków mieszkających i pracujących poza granicami Polski do powrotu. Z ulgi mogą skorzystać osoby, które przez ostatnie trzy lata kalendarzowe nie posiadały miejsca zamieszkania w Polsce. Ulga polega na możliwości niewykazywania przychodów nią objętych przez 4 lata po powrocie do kraju.

Ile wynosi ulga na powrót?

Osoby, które zakwalifikują się do korzystania z ulgi na powrót mogą liczyć na zerowy PIT przez 4 lata po powrocie do kraju. Oznacza to zwolnienie z podatku w przypadku przychodów, których wysokość nie przekracza kwoty 85 528 zł w danym roku podatkowym.

Chcesz złożyć e-pit? Sprawdź: Jak rozliczyć PIT przez internet? PIT-y 2024
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie