Operatory

Szybki hosting dla WordPressa

Co to jest operator?

Operatory to najprościej mówiąc symbole, służące do operacji na zmiennych. Operatory dzielą się na:

 • arytmetyczne – do operacji na liczbach,
 • przypisania – do przypisywania zmiennym wartości,
 • operacji bitowych,
 • porównania – niezbędne do instrukcji warunkowych,
 • kontroli błędów,
 • wykonania – służące do uruchamiania zewnętrznych programów,
 • inkrementacji i dekrementacji,
 • logiczne,
 • łańcucha znaków.

Operatory arytmetyczne

Są to najprostsze operacje matematyczne. Poniżej lista operatorów:

Przykład Nazwa Opis
$a + $b dodawanie Suma $a i $b
$a – $b odejmowanie Różnica $a od $b
$a * $b mnożenie Iloczyn $a i $b
$a / $b dzielenie Iloraz $a przez $b
$a % $b dzielenie modulo Reszta z dzielenia $a przez $b

Operatory przypisania

Podstawowym operatorem przypisania jest symbol “=”. Oczywiście nie oznacza on “jest równe”. Wyrażenie $b = 5 oznacza, że zmienna $b przyjmuje wartość równą 5.

Ogólnie mówiąc, operand z lewej strony operatora “=” otrzymuje wartość wyrażenia stojącego po stronie prawej. Zmiennej można także przypisać wartość innej zmiennej: $b = 5; $a = $b; – zmienna $a przyjmie wartość 5.

Wartości te można przypisywać kaskadowo, przy czym wartości przypisywane będą od prawej do lewej, np.:

<?
 
  $nazwa = $inna_nazwa = $trzecia_nazwa = 5;

?>

W tym wypadku wszystkim zmiennym zostanie przypisana wartość 5. Operator przypisania można łączyć z operatorami arytmetycznymi i operatorem łączenia łańcuchów znaków:

Przykład Nazwa
$a += 2 Do zmiennej $a dodane zostanie 2
$a -= 2 Od zmiennej $a odjęte zostanie 2
$a *= 2 Zmienna $a zostanie pomnożona przez 2
$a /= 2 Zmienna $a zostanie podzielona przez 2
$a %= 2 Zmienna $a przyjmie wartość reszty z dzielenia $a przez 2
$a .= “dalszy ciąg” Do zmiennej $a na końcu dodany zostanie ” dalszy ciąg”

Operatory operacji bitowych

Operatory operacji bitowych pozwalają na przestawianie pojedynczych bitów zmiennych. Poniższa tabela przeznaczona jest dla osób, które miały już jakąkolwiek styczność z operacjami na bitach.

Przykład Nazwa Opis
$a & $b Mnożenie bitowe Ustawiane są bity, które są ustawione w obu zmiennych
$a | $b Suma bitowa Ustawiane są bity, które są ustawione w jednej lub drugiej zmiennej
$a ^ $b Suma bitowa modulo 2 Ustawiane są bity, które są ustawione w jednej lub drugiej zmiennej, ale nie w obu na raz
~ $a Negacja bitowa Inwerter – ustawiane są bity, które nie są ustawione w zmiennej $a i odwrotnie.
$a << $b Przesunięcie w lewo Przesuwa bity z $a o $b kroków w lewo (każdy krok oznacza pomnożenie przez 2)
$a >> $b Przesunięcie w prawo Przesuwa bity z $a o $b kroków w prawo (każdy krok oznacza podzielenie przez 2)

Operatory porównania

Operatory porównania są niezbędne do korzystania z instrukcji warunkowych. Zwracają one wartość TRUE (prawda – 1) lub FALSE (fałsz – 0).

Przykład Nazwa Opis
$a == $b Równy TRUE jeśli $a jest równe $b
$a === $b Identyczny TRUE jeśli $a jest równe $b, i obydwa operandy są tego samego typu (tylko w PHP 4)
$a != $b Różny TRUE jeśli $a nie jest równy $b
$a !== $b Nie identyczny TRUE jeśli $a nie jest równy $b lub nie są tego samego typu (tylko w PHP 4)
$a < $b Mniejszy od TRUE jeśli $a jest mniejszy od $b
$a > $b Większy od TRUE jeśli $a jest większy od $b
$a <= $b Mniejszy lub równy TRUE jeśli $a jest mniejszy lub równy $b
$a >= $b Większy lub równy TRUE jeśli $a jest większy lub równy $b

Operator kontroli błędów

Operatorem kontroli błędów w PHP jest znak małpy (@). Jeśli zostanie on postawiony przed wyrażeniem zwracającym wartość, to jakiekolwiek powiadomienia o błędach wygenerowane przez to wyrażenie nie zostaną wyświetlone. Operator @ może zostać postawiony przed zmiennymi, wywołaniami funkcji, instrukcjami include(), stałymi itp. Nie może natomiast poprzedzać definicji funkcji bądź klasy lub struktur kontrolnych (if, while, foreach) itp.

Należy pamiętać, że operator kontroli błędów @ wyłącza także powiadamianie o błędach krytycznych (przerywających wykonanie skryptu). Oznacza to, że należy liczyć się z sytuacją, w której skrypt przerwie działanie nie powiadamiając dlaczego.

Przykład użycia operatora @:

<?
 
  // Zamierzony błąd obsługi pliku
    $my_file = @file('nieistniejący_plik') or
        die("Błąd przy otwieraniu pliku.");

    // mechanizm ten działa dla wszystkich wyrażeń, nie tylko dla funkcji:

    $value = @$cache[$key]; 

    // spowoduje niewyświetlenie powiadomienia, jeśli nie istnieje wpis 
    // do tablicy o indeksie $key.

?>

Operator wykonania

WAŻNE! Operatorem wykonania polecenia systemowego jest w PHP apostrof wsteczny (“`”). Uwaga! Jest to inny znak niż zwykły apostrof.

Zawartość apostrofu wstecznego zostanie wykonana jako polecenie systemowe. Wynik polecenia zostanie zwrócony (tzn. nie zostanie wysłany do przeglądarki, a będzie dostępny do przypisania do zmiennej).

<?
 
  $wynik = `ls -al`;
    echo "$wynik";

?>

Powyższy przykład spowoduje wyświetlenie zawartości bieżącego katalogu.

Operatory inkrementacji i dekrementacji

Operatory inkrementacji i dekrementacji występują w większości języków programowania. Służą do zmniejszenia lub zwiększenia wartości danej zmiennej o 1.

Każdy operator można stosować na dwa sposoby: preinkrementacja/predekrementacja – najpierw wartość zmiennej zostanie zmieniona, a później zwrócona lub postinkrementacja/postdekrementacja – najpierw zostanie zwrócona wartość zmiennej, a następnie wartość zmiennej zostanie zmieniona.

Przykład Nazwa Opis
++$a Preinkrementacja Zwiększa $a o jeden, a następnie zwraca $a
$a++ Postinkrementacja Zwraca $a, a następnie zwiększa $a o jeden
–$a Predekrementacja Zmniejsza $a o jeden, po czym zwraca $a
$a– Postdekrementacja Zwraca $a, po czym zmniejsza $a o jeden

W zrozumieniu zasad działania tych operatorów pomocny może być przykład.

<?
 
   echo "Preinkrementacja";
    $a = 5;
    echo "Powinno być 6: " . ++$a . "
\n";
    echo "Powinno być 6: " . $a . "
\n";

    echo "Postinkrementacja";
    $a = 5;
    echo "Powinno być 5: " . $a++ . "
\n";
    echo "Powinno być 6: " . $a . "
\n";

    echo "Predekrementacja";
    $a = 5;
    echo "Powinno być 4: " . --$a . "
\n";
    echo "Powinno być 4: " . $a . "
\n";

    echo "Postdekrementacja";
    $a = 5;
    echo "Powinno być 5: " . $a-- . "
\n";
    echo "Powinno być 4: " . $a . "
\n";

?>

Operatory logiczne

Operatory logiczne służą do budowania bardziej skomplikowanych instrukcji warunkowych – do łączenia kilku warunków w jednej instrukcji.

Przykład Nazwa Opis
$a and $b I TRUE jeśli zarówno $a jak i $b są TRUE
$a or $b Lub TRUE jeśli $a lub $b jest TRUE
$a xor $b Wyłącznie-Lub TRUE jeśli $a lub $b jest TRUE, ale nie jednocześnie
! $a Nie TRUE jeśli $a nie jest TRUE
$a && $b I TRUE jeśli zarówno $a jak i $b są TRUE
$a || $b Lub TRUE jeśli $a lub $b jest TRUE

Więcej na temat wykorzystania tych operatorów znajdziesz w rozdziale dotyczącym warunków.

Operator łańcuchowy

Operator konkatenacji (‘.’ – kropka) służy do łączenia kilku ciągów w jedną całość.

<?
 
  $zmienna1 = "Wartość zmiennej \"zmienna2\" to";
    $zmienna2 = 5;
   
    echo $zmienna1." ".$zmienna2; // Powinno się wyświetlić:
                                  // Wartość zmiennej "zmienna2" to 5

?>

Jak widać na tym przykładzie, aby użyć niektórych znaków (między innymi cudzysłowów, jeśli ciąg podany jest cudzysłowach, znaków dolara, jeśli nie chcemy aby został potraktowany jako zmienna) trzeba zamienić go na tzw. sekwencję unikową, to znaczy przed niego wstawić znak odwrotnego ukośnika (“\“).

Hosting stworzony dla WordPressa

Masz stronę WWW na WordPressie? My też uwielbiamy ten system dla stron internetowych. Dlatego stworzyliśmy hosting specjalnie dla jego użytkowników.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
RODO w home.pl
English
Website Builder
Marketplace
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL certificate
Aplikacje w marketplace
SimplySign
Antywirus ESET
SiteLock - ochrona WWW
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Program prowizyjny
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
lub