Polecenia bash do zarządzania plikami

Opis podstawowych komend i poleceń bash, które służą do zarządzania plikami:

Polecenie chmod

chmod zezwolenia plik
Polecenie to zmienia prawa dostępu dla pliku/plików na nowe. By zmienić uprawnienia musimy posiadać praw do jego edycji (np. być jego właścicielem). Uprawnienia można podawać na kilka sposobów, najpopularniejszy jest zapis ósemkowy:
chmod XYZ info.txt

Gdzie X, Y, Z to odpowiednie liczby nadające odpowiednie uprawnienia dla pliku dla odpowiednio: właściciela pliku, grupy, pozostałych. Możliwe wartości:

0 – brak zezwoleń
1 – tylko wykonanie
2 – tylko zapis
3 – zapis i wykonanie
4 – tylko odczyt
5 – odczyt i wykonanief
6 – odczyt i zapis
7 – oczyt, zapis, wykonanie

Przykład: chmod 740 plik nada użytkownikowi pełne prawa (odczyt, zapis, wykonanie), grupie tylko odczy,t a pozostali nie będą mieli wogóle dostępu do danego pliku.

Dostępne opcje:
-c
(wyświetla potwierdzenie każdej udanej zmiany praw dostępu do pliku)
-R (zmienia prawa dostępu do katalogu jak i wszystkich plików i podkatalogów w nim zawartych)

Polecenie cksum

cksum opcje plik
Polecenie to oblicza i wyświetla sumę cyklicznej kontroli nadmiarowej (CRC) dla podanych plików/pliku. Stosowane do np. sprawdzenia czy poprawnie pobraliśmy dany plik z sieci Internet. Sumy kontrolne CRC32 trudno znaleźć w Internecie, zazwyczaj podaje się hashe MD5 (md5sum). Przykład:
cksum plik.txt

Polecenie md5sum

md5sum opcje plik

Polecenie to oblicza i wyświetla hash MD5 dla podanego pliku. Stosowane do np. sprawdzenia czy poprawnie pobraliśmy plik z sieci. Przykład:

md5sum plik.txt

Polecenie cp

cp opcje źródło cel

Polecenie to służy do kopiowania plików i katalogów, np. do określonej lokalizacji. Przykłady:

cp plik.txt /opt/praca/plik.txt
cp /katalog/resolv.conf /home/piotr/resiak.txt
cp -R /katalog/ /home/piotr/backupetc/

Dostępne opcje:
-R (jeżeli ŹRÓDŁO jest katalogiem to kopiuje go wraz z całą zawartością)
-a (zachowuje tyle atrybutów oryginalnego pliku, ile to możliwe)
-i (jeżeli CEL istnieje to pyta o potwierdzenie nadpisania)
-f (wymusza nadpisanie istniejących celów bez pytania o potwierdzenie)
-p (zachowuje właściciela, grupę, zezwolenia i znacznik czasowy oryginalnego pliku)
-s (tworzy dowiązania symboliczne zamiast rzeczywistych kopii)
-u (jeżeli docelowy plik istnieje i ma nowszy czas modyfikacji niż ten ze źródła to nie zostanie nadpisany)

Polecenie file

file plik

Polecenie to służy do określania typu pliku lub plików. Przykład:

file plik.txt

Dostępne opcje:
-z (próbuje zbadać zawartość skompresowanych plików)
-f (odczytuje listę nazw plików z podanego pliku)
-L (sprawdza pliki wskazywane przez dowiązania symboliczne)

Polecenie ln

ln opcje ŹRÓDŁO CEL

Polecenie to tworzy dowiązanie do pliku lub katalogu. Plik/katalog nie jest kopiowany a tworzony jest jedynie odnośnik do ŹRÓDŁA. Przykład:

ln -s -d /tmp smieci

Dostępne opcje:
-b (tworzy kopie zapasowe nadpisywanych plików)
-d (zezwala na tworzenie twardych dowiązań do katalogów [tylko root])
-f (wymusza usunięcie istniejących plików docelowych)
-i (prosi o potwierdzenie usunięcia plików docelowych)
-s (tworzy dowiązania symboliczne)

Polecenie ls

ls opcje

Polecenie to listuje pliki i katalogi w obecnej lokalizacji roboczej. Przykład:

ls /katalog

Pierwsze polecenie wylistuje wszystkie pliki znajdujące się w katalogu „/katalog”, a drugie tylko te, które zaczynają się od frazy „hos”.

ls /katalog/hos*

Jeżeli plików jest dużo i nie mieszczą się na ekranie to możemy kontrolować ich wyświetlanie:

ls /katalog | less

Dostępne opcje:
-a (listuje wszystkie pliki, włącznie od tych zaczynających się od kropki [ukrytych])
-B (nie listuje kopii zapasowych [kończących się tyldą ~])
-d (listuje nazwy katalogów zamiast ich zawartości)
-R (listuje podany katalog i wszystkie jego podkatalogi)
-S (porządkuje pliki od największych do najmniejszych)
-t (porządkuje pliki od najnowszych do najstarszych)
-1 (listuje 1 plik w linii)
-C (listuje pliki w kolumnach)
–color (koloruje wynik)
-k (wyświetla rozmiary w kilobajtach)

Polecenie mv

mv opcje źródło cel

Polecenie to przenosi i/lub zmienia nazwę plików. Przykład:

mv plik.txt plik.old

Pierwsze polecenie zmieni nazwę pliku na „plik.old” a drugie przeniesie podany plik.

mv plik.txt /katalog/configi/

Dostępne opcje:
-f Wymusza nadpisanie istniejących celów bez pytania o potwierdzenie.
-i Jeżeli CEL istnieje to pyta o potwierdzenie nadpisania.
-u Jeżeli docelowy plik istnieje i ma nowszy czas modyfikacji niż ten ze źródła to nie zostanie nadpisany.
-b Tworzy kopie zapasowe nadpisywanych plików.

Polecenie rm

rm opcje plik

Polecenie to służy do usuwania plikiów oraz katalogów (wymagany dodatkowy parametr). Przykład:

rm plik.txt

Dostępne opcje:
-d (używa unlink zamiast rmdir do usuwania katalogów – nie muszą być puste [ostrożnie])
-f (usuwa plik bez pytania)
-i (pyta o potwierdzenie przed usunięciem pliku)
-r (usuwa pliki [i katalogi jeżeli jest odp. parametr] z podanego katalogu i jego podkatalogów)

Polecenie touch

touch opcje plik

Polecenie to zmienia czas ostatniego dostępu i modyfikacji na bieżący, a jeżeli plik nie istnieje to tworzy pusty plik o podanej nazwie. Przykład:

touch plik.txt

Przykład ten stworzy plik o nazwie plik.txt

Możemy wykonać operacje na serwerze za Ciebie!

Jeśli nie potrafisz samodzielnie wykonać operacji poprzez SSH na Twoim serwerze, możesz skorzystać z oferty pomocy naszych administratorów. Operacje kopiowania na poziomie infrastruktury serwerowej, pakowania, rozpakowywania oraz przenoszenia plików mogą zostać wykonane przez administratorów home.pl w ramach oferty Profesjonalne Usługi IT.
Oznacza to, że operacje na Twoim serwerze zostaną wykonane przez naszych administratorów, po zamówieniu odpowiedniej usługi administracyjnej oraz po opłaceniu tego zamówienia.
Polecenia bash, które służą do wyświetlania plików Poprzedni Polecenia bash do zarządzania katalogami Następny
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Hosting stworzony dla WordPressa

Masz stronę WWW na WordPressie? My też uwielbiamy ten system dla stron internetowych. Dlatego stworzyliśmy hosting specjalnie dla jego użytkowników.