.pl Registry Lock – co to jest i jak zamówić dla domen .pl?


.pl Registry Lock jest to płatna usługa polegająca na zablokowaniu operacji związanych z domeną .pl w głównym rejestrze domeny .pl (NASK).

Co to jest .pl Registry Lock dla domen .pl?

Usługa polega na zablokowaniu operacji na domenie w głównym rejestrze domeny .pl (NASK). Zapewnia między innymi gwarancję, że domena nie zostanie przejęta przez niepowołaną osobę.

Przechwycenie domeny ma miejsce wtedy, gdy niepowołana osoba uzyskuje nieautoryzowany dostęp do danych rejestracyjnych dla domeny. W ten sposób może przejąć kontrolę administracyjną nad domeną, która umożliwia modyfikowanie takich elementów przy domenie, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie stron internetowych korzystających z Twojej domeny.

Po nałożeniu blokady operacje na domenie takie jak: zmiana abonenta lub jego danych, transfer do innego operatora, usunięcie domeny i zmiana hostów podrzędnych zostaną zablokowane, a wykonanie takich modyfikacji jest możliwe dopiero po dezaktywacji blokady na wniosek osoby uprawnionej.

Usługa blokuje operacje na domenie, takie jak:

 • usuwanie opłaconej domeny,
 • zmiana danych abonenta domeny,
 • zmiana abonenta domeny,
 • możliwość transferu domeny do innego rejestratora,
 • możliwość zmiany delegacji domeny,
 • możliwość usunięcia i zmiany adresu IP serwera DNS utworzonego w blokowanej domenie. Blokada obejmuje jedynie te hosty, które są serwerami DNS domeny, będąc jednocześnie jej hostami podrzędnymi (tzw. Glue Rekord).
Jeśli chcesz, aby blokada objęła również możliwość usunięcia lub zmiany adresów IP przypisanych do serwerów DNS, to Twoja domena musi być wydelegowana na serwery DNS utworzone w ramach Twojej domeny.

Przykład: zamawiasz usługę .pl Registry Lock dla “twojadomena.pl”. Aby blokada obejmowała również usunięcie serwerów nazw np. “ns1.twojadomena.pl” z delegacji, to domena “twojadomena.pl” musi być wydelegowana na serwery DNS w jej własnej nazwie, np. “ns1.twojadomena.pl” oraz “ns2.twojadomena.pl”. Jeśli serwery DNS nie będą utworzone w tej samej domenie, to blokada ich usunięcia lub zmiany nie będzie aktywna.”

WAŻNE! Blokada operacji ustanawiana jest jedynie w systemie rejestru domeny .pl (NASK) i dotyczy wyłącznie tych ww. czynności, które rejestrator (home.pl) może w nim wykonać. Blokada nie dotyczy operacji, które bezpośrednio dotyczącą usług rejestru domeny .pl i które podejmowane są bezpośrednio przez NASK.

Blokada operacji na domenie nie dotyczy natomiast hostów, które:

 • nie są serwerami DNS;
 • nie są hostami podrzędnymi domeny,
 • są hostami podrzędnymi domeny, ale funkcję serwerów nazw spełniają wyłącznie dla innych domen niż domena, dla której usługa została zamówiona.
Prawidłowe funkcjonowanie domeny jest związane z prawidłowym funkcjonowaniem serwerów DNS. Jeśli domena jest utrzymywana na serwerach DNS utworzonych w innej nazwie domeny, niż jej nazwa własna, aktywacja usługi nie będzie blokowała możliwości zmiany lub usunięcia serwerów DNS lub adresów IP, do których odwołują się takie hosty, ani na skutki innych modyfikacji z nimi związanych, w tym jej przejścia w stan “Blocked”. Rozwiązanie tego typu problemów (np. konieczność zmiany delegacji domeny na inne serwery DNS) może wymagać uprzedniej dezaktywacji usługi .pl Registry Lock oraz, w przypadku chęci aktywowania usługi, może wymagać ponownego jej zlecenia przez aktualnego abonenta domeny oraz wniesienia nowej opłaty za jej aktywację.

.pl Registry Lock jest to płatna usługa polegająca na zablokowaniu czynności związanych z domeną .pl w głównym Rejestrze domeny .pl (NASK).

Jak zamówić usługę .pl Registry Lock dla domeny w home.pl?

 1. Wejdź na naszą stronę: https://home.pl/domeny i znajdź sekcję: .pl Registry Lock.
 2. Zamów i opłać usługę.
 3. Po opłaceniu zamówienia, pobierz wniosek, który dostępny jest pod poniższym adresem:
 4. Wydrukuj i wypełnij pobrany wniosek. Prosimy o podanie w formularzu zawsze tylko jednej nazwy domeny.
 5. Prześlij wypełniony i zeskanowany wniosek w formacie PDF na adres e-mail: registrylock@home.pl.
W chwili odebrania przez home.pl Twojego wniosku, rozpocznie się proces jego sprawdzania. Po pozytywnym zweryfikowaniu, home.pl złoży do NASK w imieniu Abonenta wniosek o aktywację usługi .pl Registry Lock.

Jakie operacje na domenie można wykonać po włączeniu usługi .pl Registry Lock?

Operacja na domenie Możliwość wykonania po włączeniu usługi blokady
Zmiana Abonenta NIE
Zmiana danych Abonenta NIE
Usunięcie nazwy domeny
za pomocą komendy <domain:delete>
NIE
Transfer do innego Rejestratora NIE
Zmiana kodu AuthInfo NIE
Dodanie serwerów nazw do delegacji NIE
Usunięcie serwerów nazw z delegacji NIE – jeśli serwery DNS domeny objętej blokadą
utworzone są w tej nazwie domeny,

TAK – jeśli serwery DNS domeny objętej blokadą
utworzone są w innej nazwie domeny*.
Dodanie IP do serwera nazw w delegacji NIE – jeśli serwery DNS domeny objętej blokadą
utworzone są w tej nazwie domeny,

TAK – jeśli serwery DNS domeny objętej blokadą
utworzone są w innej nazwie domeny.
Usunięcie IP przypisanego
do serwera nazw w delegacji
NIE – jeśli serwery DNS domeny objętej blokadą
utworzone są w tej nazwie domeny,

TAK – jeśli serwery DNS domeny objętej blokadą
utworzone są w innej nazwie domeny.
Założenie opcji TAK
Usunięcie nazwy domeny
z uwagi na brak odnowienia
TAK
Odnowienie TAK
Obowiązek udostępnienia
abonentowi kodu AuthInfo
TAK
Zgłoszenie sporu TAK

usunięcie jest możliwe jako skutek działań/zaniechań dotyczących domeny, w której takie serwery nazw zostały utworzone, np. jej usunięcia, przejścia w stan “Blocked” itp.

Warunki świadczenia usługi .pl Registry Lock

Sprawdź poniżej jakie są warunki świadczenia usługi:

 • Usługa może być aktywowana wyłącznie dla aktywnych (posiadających status “REGISTERED”) domen, które obsługiwane przez rejestratora home.pl.
 • Usługa może zostać aktywowana / dezaktywowana wyłącznie na wyraźne żądanie abonenta domeny.
  WAŻNE! Wyjątkiem jest konieczność dezaktywacji usługi w przypadku uzupełnienia danych po zgłoszeniu sporu dotyczącego nazwy domeny, niezależnie od tego czy abonent uprzednio wyraził wolę w tej sprawie. Ponowna aktywacja usługi wymagać będzie ponownego jej zlecenia przez aktualnego abonenta oraz wniesienia opłaty za aktywację usługi.
 • Aktywacja usługi wymaga wniesienia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie: https://home.pl/cennik oraz złożenia wypełnionego poprawnie wniosku, który dostępny jest pod adresem:  https://pomoc.home.pl/formularz_wzor_HPL.pdf.
 • Dezaktywacja usługi jest bezpłatna i wymaga złożenia kompletnego wniosku dostępnego na stronie: https://pomoc.home.pl/formularz_wzor_HPL.pdf.
 • Usługa .pl Registry Lock podlega aktywacji odrębnie dla każdej nazwy domeny oraz skutkuje tylko w odniesieniu do nazw domeny, dla których ją aktywowano.
  WAŻNE! W przypadku posiadania więcej domen zarejestrowanych na te same dane, usługa nie będzie realizowana dla pozostałych domen, dla których nie zgłoszono osobnego wniosku.
 • Usługa jest jednorazowa, utrzymywana do czasu jej dezaktywacji i nie podlega odnowieniu.
 • Usługa dotyczy jedynie danych według ich aktualności potwierdzanej przez abonenta na moment inicjowania procedury aktywacji usługi.
  W razie zaistnienia jakiejkolwiek przyczyny wymagającej aktualizacji lub innej modyfikacji danych zawartych w rejestrze .pl, co do których skutkuje aktywowana usługa, należy zainicjować procedurę dezaktywacji usługi. Ponowna aktywacja usługi blokady wymaga ponownego jej zlecenia oraz wniesienia nowej opłaty za aktywację usługi.
 • Aktywacja usługi w odniesieniu do nazwy domeny nie wpływa na konieczność wnoszenia opłaty za odnowienie jej abonamentu oraz możliwość rozwiązania przez NASK umowy dotyczącej jej utrzymywania. Rozwiązanie takie skutkuje także dezaktywacją usługi.
 • Aktywacja usługi nie wpływa na obowiązek udostępniania abonentowi kodu AuthInfo, jednak w odniesieniu do nazwy domeny z aktywowaną usługą .pl Registry Lock nie będzie możliwy jej transfer do innego operatora. Zakończenie rozpoczętego, lecz niezakończonego transferu obsługi do innego operatora, a także zainicjowanie nowego transferu, wymaga uprzedniej dezaktywacji usługi.
 • Zgłoszenie sporu dotyczącego nazwy domeny nie wpływa na możliwość aktywacji i dezaktywacji usługi .pl Registry Lock. Dezaktywacja usługi jest możliwa niezależnie od tego, czy spór taki został zgłoszony przed aktywacją .pl Registry Lock, czy po takiej aktywacji.
 • Zainicjowanie przez operatora domeny (np. home.pl) procedury aktywacji .pl Registry Lock nie wstrzymuje możliwości dokonywania żadnych operacji, a blokada operacji na domenie następuje dopiero z chwilą aktywacji .pl Registry Lock.
 • Zainicjowanie przez operatora domeny (np. home.pl) procedury dezaktywacji .pl Registry Lock nie przywraca możliwości dokonywania żadnych operacji, a blokada operacji na domenie jest zdejmowana dopiero z chwilą dezaktywacji .pl Registry Lock.
 • Firma home.pl wyłącznie pośredniczy w sposób elektroniczny w procedurze aktywacji usługi .pl Registry Lock i nie gwarantuje jej aktywacji – decyzja należy do Rejestru (NASK) po rozpatrzeniu wniosku.
 • Wycofanie złożonego przez home.pl wniosku dotyczącego aktywacji/dezaktywacji usługi nie jest dopuszczalne. Odrzucenie zgłoszenia nie uniemożliwia ponownego zainicjowania procedury odrębnym wnioskiem.

Aktywacja usługi .pl Registry Lock

Zamówienie usługi możliwe jest na stronie: https://home.pl/domeny i wymaga:

 • Uiszczenia przez abonenta należnej opłaty wskazanej w podsumowaniu zamówienia lub w innym momencie wynikającym z zasad określonych przez home.pl,
 • Wypełnienie formularza wniosku o aktywację usługi i przesłanie go w formie zeskanowanego dokumentu w formacie PDF na adres e-mail: registrylock@home.pl,
  UWAGA! Formularz powinien zawierać prawidłowe (zgodne ze stanem faktycznym) dane abonenta domeny. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty autoryzujące (potwierdzające status abonenta domeny):
  • dla osób fizycznych skan dokumentu tożsamości (kopia dokumentu tożsamości jest użyta wyłącznie w celu autoryzacji wniosku i zostanie usunięta po jego realizacji),
  • dla firm kopia aktualnego dokumentu rejestrowego.
 • Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, home.pl złoży w imieniu abonenta wniosek do NASK o aktywację usługi .pl Registry Lock dla wskazanej we wniosku domeny.
 • Po aktywacji usługi na kontaktowy adres e-mail przypisany do abonenta domeny zostanie wysyłane powiadomienie informujące o włączeniu usługi .pl Registry Lock na domenie.
 • W wyniku aktywacji usługi nakładane są następujące statusy w systemie Registry:
  • serverDeleteProhibited (kontakt, nazwa domeny, jej serwer DNS będący hostem podrzędnym),
  • serverUpdateProhibited (kontakt, nazwa domeny, jej serwer DNS będący hostem podrzędnym),
  • serverTransferProhibited (kontakt, nazwa domeny).

Dezaktywacja usługi .pl Registry Lock

Zamówienie dezaktywacji usługi na domenie wymaga:

 • Wypełnienia formularza wniosku o dezaktywację usługi dostępnego pod adresem: https://pomoc.home.pl/formularz_wzor_HPL.pdf i przesłanie go w formie zeskanowanego dokumentu w formacie PDF na adres e-mail: registrylock@home.pl.
  WAŻNE! Formularz powinien zawierać prawidłowe (zgodne ze stanem faktycznym) dane abonenta domeny. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty autoryzujące (potwierdzające status abonenta domeny):
  • dla osób fizycznych skan dokumentu tożsamości (kopia dokumentu tożsamości jest użyta wyłącznie w celu autoryzacji wniosku i zostanie usunięta po jego realizacji),
  • dla firm kopia aktualnego dokumentu rejestrowego.
 • Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, home.pl złoży w imieniu abonenta wniosek do NASK o dezaktywację usługi dla wskazanej domeny.
 • Po dezaktywacji usługi na kontaktowy adres e-mail przypisany do abonenta domeny zostanie wysyłane powiadomienie informujące o wyłączeniu usługi na domenie.
 • W wyniku dezaktywacji usługi usuwane są statusy:
   • serverDeleteProhibited (kontakt, nazwa domeny, jej serwer nazwy będący hostem podrzędnym),
   • serverUpdateProhibited (kontakt, nazwa domeny, jej serwer nazwy będący hostem podrzędnym),
   • serverTransferProhibited (kontakt, nazwa domeny).
WAŻNE! Wyjątkiem jest trwający spór dotyczący nazwy domeny, wówczas status serverUpdateProhibited pozostaje do czasu jego rozstrzygnięcia.

Domeny internetowe już za 1 zł!

Zarejestruj własny adres w Internecie już dziś. Nawet jeśli Twoja wymarzona domena jest zajęta, nasza inteligentna wyszukiwarka podsunie Ci dodatkowe możliwości.

Sprawdź, czy domena jest wolna Wyszukaj domenę

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
RODO w home.pl
English
Website Builder
Marketplace
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL certificate
Aplikacje w marketplace
SimplySign
Antywirus ESET
SiteLock - ochrona WWW
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Program prowizyjny
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
lub