.eu Registry Lock – co to jest i jak zamówić dla domen .eu?

.eu Registry Lock jest płatną usługą polegającą na zablokowaniu operacji związanych z domeną .eu w głównym rejestrze domeny .eu (EURid), która opłacana jest w wariancie abonamentowym na okres jednego roku.

SPIS TREŚCI

Co to jest .eu Registry Lock dla domen .eu?

.eu Registry Lock to usługa zapewniająca dodatkowe zabezpieczenie domen przed przypadkową lub nieuprawnioną modyfikacją. Jej aktywacja uniemożliwia dokonanie zmian w zakresie danej domeny bez wyraźniej zgody abonenta. .eu Registry Lock chroni m.in. przed niepożądaną zmianą delegacji domeny lub jej transferem do innego Rejestratora.

 

O przechwyceniu domeny mówimy, gdy niepowołana osoba uzyska nieautoryzowany dostęp do jej danych rejestracyjnych. Po uzyskaniu takich informacji osoba ta może przejąć kontrolę administracyjną nad domeną, co wiąże się z możliwością modyfikowania takich elementów przy domenie, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie stron WWW korzystających z nazwy Twojej domeny.

Nałożenie blokady uniemożliwia dokonanie zmian takich jak: transfer domeny do innego operatora, zmiana właściciela domeny lub jego danych, usunięcie domeny i zmiana hostów. Wykonanie tych modyfikacji będzie możliwe dopiero po dezaktywacji blokady na wniosek osoby uprawnionej.

Usługa blokuje operacje na domenie, takie jak:

 • zmiana danych abonenta domeny,
 • możliwość transferu domeny do innego rejestratora,
 • zmiana abonenta domeny,
 • możliwość zmiany delegacji domeny,
 • usuwanie opłaconej domeny
 • możliwość usunięcia oraz zmiany adresu IP serwera DNS utworzonego w blokowanej domenie. Blokada obejmuje jedynie te hosty, które są serwerami DNS domeny, będąc jednocześnie jej hostami podrzędnymi (tzw. Glue Rekord).
Jeśli chcesz, aby blokada objęła również możliwość usunięcia lub zmiany adresów IP przypisanych do serwerów DNS, to Twoja domena musi być wydelegowana na serwery DNS utworzone w ramach Twojej domeny.

Przykład: zamawiasz usługę .eu Registry Lock dla „twojadomena.eu”. Aby blokada obejmowała również usunięcie serwerów nazw np. „ns1.twojadomena.eu” z delegacji, to domena „twojadomena.eu” musi być wydelegowana na serwery DNS w jej własnej nazwie, np. „ns1.twojadomena.eu” oraz „ns2.twojadomena.eu”. Jeśli serwery DNS nie będą utworzone w tej samej domenie, to blokada ich usunięcia lub zmiany nie będzie aktywna.”

WAŻNE! Blokada operacji ustanawiana jest jedynie w systemie rejestru domeny .eu (EURid) i dotyczy tylko tych wyżej wskazanych czynności, które rejestrator (home.pl) może w nim wykonać. Blokada nie dotyczy operacji, które bezpośrednio dotyczącą usług rejestru domeny .eu i które podejmowane są bezpośrednio przez EURid.

Blokada operacji na domenie nie dotyczy hostów, które:

 • nie są hostami podrzędnymi domeny,
 • nie są serwerami DNS,
 • są hostami podrzędnymi domeny, ale funkcję serwerów nazw spełniają wyłącznie dla innych domen niż domena, dla której usługa została zamówiona.
Poprawne działanie domeny jest związane z prawidłowym funkcjonowaniem serwerów DNS. Gdy domena utrzymywana jest na serwerach DNS utworzonych w innej nazwie domeny, niż jej nazwa własna, aktywacja usługi nie będzie blokowała możliwości zmiany lub usunięcia serwerów DNS lub adresów IP, do których odwołują się takie hosty, ani na skutki innych modyfikacji z nimi związanych, w tym jej przejścia w stan „Blocked”. Rozwiązanie tego typu problemów (np. konieczność zmiany delegacji domeny na inne serwery DNS) może wymagać uprzedniej dezaktywacji usługi .eu Registry Lock oraz, w przypadku chęci aktywowania usługi, może wymagać ponownego jej zlecenia przez aktualnego abonenta domeny oraz wniesienia nowej opłaty za jej aktywację.

Jak zamówić usługę .eu Registry Lock dla domeny w home.pl?

 1. Wejdź na stronę: https://home.pl/domeny i znajdź sekcję: .eu Registry Lock.
 2. Zamów i opłać usługę na okres roku.
 3. Po opłaceniu zamówienia, na Twój adres mailowy zostanie przesłana wiadomość powitalna wraz z linkiem do wniosku.
 4. Wydrukuj i wypełnij pobrany wniosek. W formularzu podaj nazwę tylko jednej domeny.
 5. Wypełniony i zeskanowany wniosek prześlij w formacie PDF na adres e-mail: registrylock@home.pl.
Po odebraniu przez home.pl Twojego wniosku, rozpocznie się proces jego weryfikacji. Gdy będzie ona pozytywna, home.pl złoży do EURid w imieniu Abonenta wniosek o aktywację usługi .eu Registry Lock.

Jakie operacje na domenie można wykonać po włączeniu usługi .eu Registry Lock?

Operacja na domenie Możliwość wykonania po włączeniu usługi blokady
Zmiana Abonenta NIE
Zmiana danych Abonenta NIE
Usunięcie nazwy domeny
za pomocą komendy <domain:delete>
NIE
Transfer do innego Rejestratora NIE
Zmiana kodu AuthInfo NIE
Dodanie serwerów nazw do delegacji NIE
Usunięcie serwerów nazw z delegacji NIE – jeśli serwery DNS domeny objętej blokadą
utworzone są w tej nazwie domeny,

TAK – jeśli serwery DNS domeny objętej blokadą
utworzone są w innej nazwie domeny*.
Dodanie IP do serwera nazw w delegacji NIE – jeśli serwery DNS domeny objętej blokadą
utworzone są w tej nazwie domeny,

TAK – jeśli serwery DNS domeny objętej blokadą
utworzone są w innej nazwie domeny.
Usunięcie IP przypisanego
do serwera nazw w delegacji
NIE – jeśli serwery DNS domeny objętej blokadą
utworzone są w tej nazwie domeny,

TAK – jeśli serwery DNS domeny objętej blokadą
utworzone są w innej nazwie domeny.
Założenie opcji TAK
Usunięcie nazwy domeny
z uwagi na brak odnowienia
TAK
Odnowienie TAK
Obowiązek udostępnienia
abonentowi kodu AuthInfo
TAK
Zgłoszenie sporu TAK

usunięcie jest możliwe jako skutek działań/zaniechań dotyczących domeny, w której takie serwery nazw zostały utworzone, np. jej usunięcia, przejścia w stan „Blocked” itp.

Warunki świadczenia usługi .eu Registry Lock

Aktywacja usługi .eu Registry Lock

Zamówienie usługi możliwe jest na stronie: https://home.pl/domeny i wymaga:

 • Uiszczenia opłaty abonamentowej wskazanej w podsumowaniu zamówienia lub w innym momencie wynikającym z zasad określonych przez home.pl,
 • Wypełnienia formularza wniosku o aktywację usługi, który zostanie przesłany w osobnej wiadomości e-mail oraz przesłanie go w formie zeskanowanego dokumentu w formacie PDF na adres e-mail: registrylock@home.pl.
  UWAGA! Formularz powinien zawierać prawidłowe (zgodne ze stanem faktycznym) dane abonenta domeny.
  Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty autoryzujące (potwierdzające status abonenta domeny):

  • dla osób fizycznych skan dokumentu tożsamości (kopia dokumentu tożsamości jest użyta wyłącznie w celu autoryzacji wniosku i zostanie usunięta po jego realizacji),
  • dla firm kopia aktualnego dokumentu rejestrowego.
 • Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia home.pl złoży w imieniu abonenta wniosek do EURid o aktywację usługi .eu Registry Lock dla wskazanej we wniosku domeny.
 • Po aktywacji usługi na kontaktowy adres e-mail przypisany do abonenta domeny zostanie wysyłane powiadomienie informujące o włączeniu usługi .eu Registry Lock na domenie.
 • W wyniku aktywacji usługi nakładane są następujące statusy w systemie Registry:
  • serverDeleteProhibited (kontakt, nazwa domeny, jej serwer DNS będący hostem podrzędnym),
  • serverUpdateProhibited (kontakt, nazwa domeny, jej serwer DNS będący hostem podrzędnym),
  • serverTransferProhibited (kontakt, nazwa domeny).

Dezaktywacja usługi .eu Registry Lock

Zamówienie dezaktywacji usługi na domenie wymaga:

 • Zamówienie dezaktywacji / czasowej dezaktywacji usługi na domenie wymaga wypełnienia formularza wniosku o dezaktywację / czasową dezaktywację usługi i przesłanie go w formie zeskanowanego dokumentu w formacie PDF na adres e-mail: registrylock@home.pl
  UWAGA! Formularz powinien zawierać prawidłowe (zgodne ze stanem faktycznym) dane abonenta domeny. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty autoryzujące (potwierdzające status abonenta domeny):
  • dla osób fizycznych skan dokumentu tożsamości (kopia dokumentu tożsamości jest użyta wyłącznie w celu autoryzacji wniosku i zostanie usunięta po jego realizacji),
  • dla firm kopia aktualnego dokumentu rejestrowego.
 • Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia home.pl złoży w imieniu abonenta wniosek do EURid o dezaktywację usługi dla wskazanej domeny.
 • Po dezaktywacji usługi na kontaktowy adres e-mail przypisany do abonenta domeny zostanie wysyłane powiadomienie informujące o wyłączeniu usługi na domenie.
 • W wyniku dezaktywacji usługi usuwane są statusy:
   • serverDeleteProhibited (kontakt, nazwa domeny, jej serwer nazwy będący hostem podrzędnym),
   • serverUpdateProhibited (kontakt, nazwa domeny, jej serwer nazwy będący hostem podrzędnym),
   • serverTransferProhibited (kontakt, nazwa domeny).
WAŻNE! Wyjątkiem jest trwający spór dotyczący nazwy domeny, wówczas status serverUpdateProhibited pozostaje do czasu jego rozstrzygnięcia.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie