Urlop szkoleniowy: komu przysługuje i ile dni wynosi?

Urlop szkoleniowy nie jest tak popularny jak urlop wypoczynkowy czy bezpłatny, ale warto wiedzieć, komu, kiedy i w jakim wymiarze przysługuje. Pracownicy podnoszący kwalifikacje zawodowe mogą też skorzystać z innych przywilejów. Kwestie te reguluje Kodeks pracy. 

SPIS TREŚCI

Komu przysługuje urlop szkoleniowy?

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w Kodeksie pracy jest rozumiane jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności pracownika. Co ważne, chodzi tu o naukę podejmowaną przez pracownika z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Tylko w takim przypadku można korzystać z urlopu szkoleniowego. Przysługuje on wyłącznie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Jaki jest wymiar urlopu szkoleniowego?

Wymiar urlopu szkoleniowego zależy od tego, do jakiego egzaminu związanego z zakończeniem etapu nauki przygotowuje się pracownik. Jest to:

  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, do egzaminu maturalnego, do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego
  • 21 dni – w ostatnim roku studiów, na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Jeśli pracownik przystępuje do więcej niż jednego egzaminu, przysługuje mu więcej niż jeden urlop szkoleniowy.

Przykład

Pracownik kończy technikum. Musi zdać egzamin eksternistyczny, a następnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Ponieważ zdaje dwa egzaminy, przysługują mu dwa urlopy szkoleniowe, po 6 dni każdy.

Wniosek o urlop szkoleniowy

Urlopu szkoleniowego udziela się na wniosek pracownika. Musi on pamiętać o tym, że z urlopu szkoleniowego powinien korzystać w czasie powiązanym ze zdarzeniem, które do niego uprawnia. Urlop szkoleniowy nie może też być zaległy – jeśli pracownik nie zawnioskuje o niego w odpowiednim czasie, straci do niego prawo.

Co oprócz urlopu szkoleniowego dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe?

Zwolnienie z pracy na czas zajęć

Urlop szkoleniowy dotyczy tylko przygotowania do egzaminów na koniec nauki. Nie udziela się go pracownikom, którzy muszą wziąć udział w zajęciach czy wykładach. Na tę okoliczność Kodeks pracy przewiduje możliwość zwolnienia pracownika z całości lub części dnia pracy na tyle czasu, by mógł punktualnie przybyć na zajęcia oraz na czas ich trwania.

Zarówno za urlop szkoleniowy, jak i za zwolnienie z pracy na czas zajęć, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jeszcze raz należy jednak podkreślić, że dotyczy to wyłącznie sytuacji, w której podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika odbywa się z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Umowa szkoleniowa

Pracodawca może zawrzeć umowę z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe. Umowa szkoleniowa powinna określać wzajemne prawa i obowiązki stron i być zawarta na piśmie. Nie może ona zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż te zawarte w Kodeksie pracy. Umowa szkoleniowa nie jest wymagana, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do kontynuowania pracy w swojej firmie po zakończeniu nauki.

Dodatkowe świadczenia

Ponadto pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe pracodawca może przyznać dodatkowe świadczenia, zwłaszcza pokrywając opłaty za kształcenie, podręczniki, przejazd i zakwaterowanie.

Pracownik będzie zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na cel podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jeżeli:

  • Nie podejmie się podnoszenia kwalifikacji lub przerwie naukę bez uzasadnionej przyczyny
  • Pracodawca rozwiąże z nim umowę bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie lub po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w terminie określonym w umowie szkoleniowej, nie dłuższym niż 3 lata
  • W terminie określonym w umowie szkoleniowej sam rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem (za wyjątkiem wypowiedzenia z przyczyn określonych w art. 94 3 obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi)
  • W terminie określonym w umowie szkoleniowej sam rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika lub w art. 94 3 obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi
Kodeks pracy określa, że zwrot kosztów powinien być w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia w czasie podnoszenia kwalifikacji lub po ukończeniu ich podnoszenia.

Co, gdy urlop szkoleniowy nie przysługuje?

Jeżeli pracownik decyduje się zdobywać lub uzupełniać wiedzę i umiejętności w inny sposób (tj. nie z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy), wówczas nie przysługuje mu urlop szkoleniowy ani możliwość zwolnienia z całego lub części dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Chcąc uczestniczyć w zajęciach, jeśli kolidują z nimi godziny pracy, pracownik może skorzystać ze zwolnienia z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Na potrzeby nauki bądź podejścia do egzaminów, zamiast urlopu szkoleniowego, może skorzystać z urlopu bezpłatnego w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawartym między pracodawcą i pracownikiem.

Czytaj także:
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie