Zbiór wszystkich informacji na temat cesji

Co to jest cesja?

Cesja to proces umożliwiający przeniesienie praw własności do wybranych usług w home.pl na inny podmiot (inna osoba fizyczna lub firma).

Przykład: Jeśli Jan Nowak posiada usługę w home.pl (np. domenę) o nazwie “mojsklep.pl” i chce odstąpić tę domenę Markowi Kowalskiemu, to obaj Panowie muszą podpisać dokument cesji, a następnie odesłać dokument do home.pl. Nowak może też skorzystać z tzw. cesji elektronicznej.

Szczególnym powodem wykonania cesji jest zmiana wrażliwych danych Abonenta (imię i nazwisko, PESEL, REGON, NIP), które identyfikują Abonenta. Jeśli dane te są nieaktualne lub nieprawidłowe, to ich zmiana jest możliwa tylko i wyłącznie w ramach cesji.

WAŻNE! Zmiana nazwy firmy (gdy REGON i NIP pozostają bez zmian) możliwa jest po autoryzacji Klienta oraz jest operacją bezpłatną. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby zmienić nazwę firmy dla Twojego konta.

Jak zmienić dane osób kontaktowych dla mojego konta?

Zmiana danych osób kontaktowych (np. reprezentanta usługi lub dla kontaktu technicznego) możliwa jest przez Panel Klienta home.pl. Więcej informacji na temat tej operacji znajdziesz tutaj.

Jak zmienić dane do korespondencji dla mojego konta (np. ulica, kod pocztowy)?

Zmiana danych kontaktowych dla abonenta usługi (np. ulica, numer lokalu, kod pocztowy, kraj lub adres korespondencyjny) możliwa jest przez Panel Klienta home.pl. Więcej informacji na temat tej operacji znajdziesz tutaj.

Słowniczek

Cedent – osoba/firma, która zbywa swoje prawa własności do wybranej usługi w home.pl na rzecz innej osoby/podmiotu (cesjonariusza).

Cesjonariusz – osoba/firma, która przyjmuje prawa własności do usługi cedenta w home.pl.

Przykład: Jeśli Jan Nowak posiada usługę w home.pl (np. domenę) o nazwie “mojsklep.pl” i chce odstąpić tę domenę Markowi Kowalskiemu, to Jan Nowak jest cedentem, a Marek Kowalski jest cesjonariuszem.

Rodzaje cesji

 1. Cesja elektroniczna (bezpłatna) – najszybsza i w pełni zautomatyzowana.
 2. Cesja premium (płatna) – konieczne jest przesłanie do home.pl dokumentów w formie papierowej.
WAŻNE! W przypadku cesji premium komplet dokumentów należy wygenerować po zalogowaniu się do Panelu Klienta home.pl. Po ich wypełnieniu, komplet dokumentów należy dostarczyć do home.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Cesja elektroniczna krok po kroku

Nowa forma cesji, przeprowadzana drogą elektroniczną pozwala przyspieszyć i zautomatyzować operację zmiany danych Abonenta usługi. Procedura eliminuje przesyłanie dokumentacji papierowej do home.pl faksem lub tradycyjną pocztą, co oznacza, że cała operacja może być wykonana znacznie szybciej i bez zbędnych formalności.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić przy których usługach nie możesz skorzystać z cesji elektronicznej.

Cesja elektroniczna - Schemat procedury cesji elektronicznej - Krok po kroku

 1. krok – Logowanie do Panelu Klienta home.pl

  Zaloguj się w Panelu Klienta home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi.

  WAŻNE! Jeśli jesteś zalogowany do usługi w Panelu Klienta home.pl z uprawnieniami standardowymi, funkcja cesji elektronicznej będzie niedostępna.
 2. krok – Aktywacja cesji elektronicznej

  Jeśli cesja elektroniczna została już wcześniej aktywowana, to przejdź do kroku 3. Cesję elektroniczną możesz aktywować korzystając z poniższej instrukcji:

  1. Zaloguj się do Panelu Klienta home.pl i przejdź do sekcji Profil.
  2. W module o nazwie Cesja elektroniczna będziesz mógł sprawdzić status cesji elektronicznej. Jeśli cesja elektroniczna została już wcześniej aktywowana, przy jej statusie zobaczysz napis Zgoda.
  3. W przeciwnym wypadku, dostępne będą przyciski, które umożliwiają włączenie lub wyłączenie cesji elektronicznej na Twoim koncie.
  4. Kliknij przycisk Włącz cesję elektroniczną i potwierdź chęć aktywacji cesji elektronicznej.
  Przed włączeniem cesji upewnij się, że adres e-mail oraz telefon kontaktowy Reprezentanta są aktualne i poprawne.
  Aby aktywować lub dezaktywować cesję elektroniczną, która wcześniej została zablokowana lub włączona, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.
 3. krok – Wybór usług do cesji

  Przejdź do sekcji Usługi i zaznacz te, dla których chcesz wykonać cesję elektroniczną. Następnie na pasku akcji  kliknij przycisk “Cesja”. Pamiętaj, że możesz wybrać więcej niż jedną usługę.

  Panel Klienta - Usługi - Kliknij przycisk Cesja

 4. krok – Wypełnienie formularza cesji

  Na wyświetlonym ekranie wybierz opcję: Cesja elektroniczna. Jeśli cesja elektroniczna jest niedostępna dla wybranych usług, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta. Nasi konsultanci zweryfikują dlaczego wybrana usługa ma niedostępną cesję elektroniczną (np. posiada status usługi nieopłaconej lub dany typ usługi nie pozwala na realizacje cesji elektronicznej).

  Panel Klienta - Usługi - Cesja - Wybierz opcje cesja elektroniczna

  Jeśli chcesz wykonać cesję (czyli zmianę danych abonenta) na inną firmę spoza Polski, w pierwszej kolejności wybierz kraj docelowy, w którym zarejestrowana jest ta zagraniczna firma. Po wybraniu kraju docelowego, pola odnośnie numeru NIP oraz REGON nie będą już poddane walidacji. Oznacza to, że będziesz mógł, np. wpisać numer VAT EU zamiast polskiego numeru NIP.

  Po wybraniu opcji: Cesja elektroniczna, poniżej w formularzu wpisz kompletne dane nowego Abonenta cedowanych usług (cesjonariusza). Zaznacz akceptacje oświadczenia i następnie kliknij przycisk Dalej, który znajduje się na dole ekranu.Panel Klienta - Usługi - Cesja - Opcja cesja elektroniczna - Wpisz kompletne dane nowego Abonenta cedowanych usług

 5. krok – Potwierdzenie dokonania cesji

  Na następnym ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie zaplanowanej operacji, w której znajdziesz krótką instrukcję odnośnie dalszych kroków. Zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami i kliknij przycisk Wyślij formularz cesji. Cesja została rozpoczęta.

  Cesja elektroniczna - Potwierdzenie dokonania cesji - Kliknij przycisk Wyślij formularz cesji

  Po kliknięciu przycisku Wyślij formularz cesji, zostanie wysłana do Cedenta oraz Cesjonariusza wiadomość e-mail. Aby potwierdzić dokonanie cesji elektronicznej, należy w otrzymanej wiadomości e-mail kliknąć przycisk Kontynuuj procedurę. Zostanie otwarta nowa strona, na której należy sprawdzić, czy dane Cedenta i Cesjonariusza są poprawne. Następnie należy wygenerować kod SMS klikając przycisk Generuj kod SMS. Po wygenerowaniu kodu SMS, wprowadź go w odpowiednim polu na stronie i następnie kliknij przycisk “Potwierdź”.

  Cesja elektroniczna - Potwierdzenie dokonania cesji - Komunikat - Formularz cesji został przyjęty

  WAŻNE! Pamiętaj, że wiadomość e-mail potwierdzająca cesję elektroniczną ważna jest 24 godziny! W ciągu doby należy potwierdzić udział w cesji, w przeciwnym wypadku nie zostanie ona zrealizowana. Niepotwierdzona cesja elektroniczna jest anulowana. W takim przypadku, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ponownie zainicjować proces cesji elektronicznej.
 6. krok – Potwierdzenie cesji elektronicznej przez obie strony

  Do poprawnego zakończenia cesji niezbędne jest potwierdzenie dokonania cesji przez obie strony. Wymagane jest, aby zarówno obecny (Cedent) jak i nowy Abonent (Cesjonariusz) potwierdził cesję usług na stronie, do której link otrzymał w wysłanej przez home.pl wiadomości e-mail.

  Na zakończenie procesu cesji, obie strony cesji otrzymają wiadomość e-mail wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie cesji. Pamiętaj, że strony biorące udział w procedurze cesji zobowiązane są do zachowania wymogów przewidzianych przepisami prawa oraz zapisami regulaminów podmiotów zewnętrznych akceptowanych podczas zamawiania usług w zakresie udokumentowania przeprowadzonej operacji.

  WAŻNE!

  • w jednym procesie cesji możesz zrealizować zmianę Abonenta maksymalnie 10 domen z rozszerzeniem .pl. Nie ma ograniczeń dla pozostałych typów usług,
  • wygenerowanie kolejnego wniosku cesji możliwe jest po zakończeniu lub anulowaniu aktualnie rozpoczętej procedury cesji,
  • nie wszystkie usługi objęte są procedurą cesji elektronicznej (szczegóły znajdziesz tutaj),
  • przed rozpoczęciem cesji elektronicznej sprawdź, czy dane Abonenta oraz dane kontaktowe Reprezentanta są poprawne i aktualne i w razie potrzeby zaktualizuj je.
 7. krok – Potwierdzenie cesji przez home.pl

  Proces cesji elektronicznej kończy się zatwierdzeniem dokumentów przez home.pl. W przypadku braku uchybień prawnych, cesja praw do usługi zostanie wykonana w ciągu 1 dnia roboczego od potwierdzenia dokonania cesji przez obie strony.

  WAŻNE! Dysponent każdej domeny globalnej (np. .com lub .org) zobowiązany jest dodatkowo do potwierdzenia wykonanej operacji na domenie. Wiadomość z prośbą o potwierdzenie operacji wysyłana jest na adres e-mail abonenta domeny. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o konieczności potwierdzenia zmiany danych abonenta przy domenie globalnej.

Cesja premium krok po kroku

 1. krok – Logowanie do Panelu Klienta home.pl

  Zaloguj się w Panelu Klienta home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi.

  WAŻNE! Jeśli jesteś zalogowany do usługi w Panelu Klienta home.pl z uprawnieniami standardowymi, funkcja cesji premium będzie niedostępna.
 2. krok – Wybór usług do cesji

  Na wyświetlonej liście usług zaznacz te, dla których chcesz wykonać cesję premium. Następnie na pasku akcji (znajdującym się u góry strony) kliknij przycisk Cesja. Pamiętaj, że możesz wybrać więcej niż jedną usługę.

  Panel Klienta - Usługi - Kliknij opcję Cesja

 3. krok – Wypełnienie formularza cesji

  Wybierz opcję: Cesja premium. Jeśli cesja premium jest niedostępna dla wybranych usług, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta. Nasi konsultanci zweryfikują dlaczego wybrana usługa ma niedostępną cesję premium (np. posiada status usługi nieopłaconej lub wybrany typ usługi nie pozwala na realizacje cesji).

  Panel Klienta - Usługi - Cesja - Zaznacz opcje Cesja premium

  Jeśli chcesz wykonać cesję (czyli zmianę danych abonenta) na inną firmę spoza Polski, w pierwszej kolejności wybierz kraj docelowy, w którym zarejestrowana jest ta zagraniczna firma. Po wybraniu kraju docelowego, pola odnośnie numeru NIP oraz REGON nie będą już poddane walidacji. Oznacza to, że będziesz mógł, np. wpisać numer VAT EU zamiast polskiego numeru NIP.

  Po wybraniu opcji: Cesja premium, w dostępnym poniżej formularzu wpisz kompletne dane nowego Abonenta cedowanych usług (cesjonariusza). Następnie kliknij przycisk Zamawiam i płacę, który znajduje się w dolnej części ekranu.

 4. krok – Dokument cesji do pobrania

  Na następnym ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie zaplanowanej operacji, w której znajdziesz krótką instrukcję odnośnie dalszych kroków. Zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami i kliknij przycisk Pobierz dokument PDF.

  Panel Klienta - Usługi - Cesja - Opcja Cesja premium - Dokument cesji do pobrania - Pobierz dokument PDF

 5. krok – Wydrukuj pobrany dokument cesji

  Wydrukuj pobrany dokument PDF i następnie podpisz/opieczętuj go. Cesjonariusz (nowy abonent) również musi podpisać/opieczętować ten sam dokument.

  • Jeśli firma nie ma pieczątek, należy dołączyć skan lub zdjęcie KRS lub EDG.
  • W przypadku spółek cywilnych, dokument muszą podpisać wszyscy wspólnicy spółki. Cesja usług zarejestrowanych na spółkę cywilną nie może zostać wykonana na wniosek tylko jednego ze wspólników.
  Cesja elektroniczna - Dokument cesji - Przykładowa zawartość pobranego pliku PDF
  Rys. Przykładowa zawartość pobranego pliku PDF.
  WAŻNE! Wygenerowany plik PDF składa się przynajmniej z 2 stron. Pamiętaj, aby podpisać/opieczętować obie strony dokumentu. Druga strona dokumentu PDF jest załącznikiem, na którym znajduje się lista usług, które mają zostać objęte cesją. Usługi, które mają zostać objęte cesją, wybrałeś w kroku 2 powyższej instrukcji.
 6. krok – Opłać Cesję premium na podstawie PRO FORMY

  Z chwilą wygenerowania wniosku cesji, w sekcji Płatności w panelu administracyjnym, zostanie udostępniona PRO FORMA. Dokument ten obejmuje płatność za wykonanie usługi cesji premium. Opłać PRO FORMĘ za pomocą płatności online lub tradycyjnym przelewem.
  W przypadku niektórych domen, cesja (niezależnie od wybranej metody: cesja elektroniczna lub cesja premium) jest dodatkowo płatna – szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj.
 7. krok – Wyślij wypełniony dokument cesji premium do home.pl

  Gdy dokumenty zostaną już podpisane przez obie strony (cedent i cesjonariusz), to wyślij go do home.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego (wyślij do nas skan lub zdjęcie tego dokumentu). Jeśli cesja wymaga dodatkowych dokumentów, np. KRS spółki, upoważnienie, itp. pamiętaj o załączeniu ich do wniosku i przesłaniu w jednym zgłoszeniu.
 8. krok – Weryfikacja przesłanych dokumentów przez home.pl

  Po dostarczeniu poprawnie wypełnionych dokumentów, cesja praw do usługi zostanie wykonana w ciągu zwykle kilku dni roboczych od otrzymania wniosku (należy jednak pamiętać, że zgodnie z Regulaminem Cesji rozpatrzenie wniosku o dokonanie Cesji premium może nastąpić maksymalnie w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia jego przyjęcia).

  WAŻNE! Po zakończeniu procedury cesji, obie strony (cedent i cesjonariusz) otrzymają powiadomienia pocztą tradycyjną oraz e-mailem.
  WAŻNE! Dysponent każdej domeny globalnej (np. .com lub .org) zobowiązany jest dodatkowo do potwierdzenia wykonanej operacji na domenie. Wiadomość z prośbą o potwierdzenie operacji wysyłana jest na adres e-mail abonenta domeny. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o konieczności potwierdzenia zmiany danych abonenta przy domenie globalnej.

Które usługi nie są objęte procedurą cesji elektronicznej

 • Cesja elektroniczna jest dostępna dla usług, dla których termin ważności jest większy niż 3 dni.
 • Serwery dedykowane – jeśli chcesz wykonać zmianę danych abonenta dla serwera dedykowanego skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta,
 • Hosting dedykowany – jeśli chcesz wykonać zmianę danych abonenta dla hostingu dedykowanego skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta,
 • Domeny ccTLD (inne niż polskie) – brak możliwości wykonania cesji elektronicznej,
 • Hosting Dedykowany 50 oraz Hosting Dedykowany 100 (obecnie nie są dostępne w ofercie home.pl) – jeśli chcesz wykonać zmianę danych abonenta dla tych pakietów hostingu dedykowanego skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta,
 • Certyfikaty SSL – cesja dostępna jest tylko dla certyfikatów klasy DV (Domain Validation). W przypadku certyfikatów klasy OV (Organization Validation) oraz klasy EV (Extended Validation) cesja nie jest dostępna,
 • Oprogramowanie Antywirusowe Kaspersky (KIS i KAV) – brak możliwości zmiany danych abonenta.

Które usługi nie są objęte procedurą cesji premium

 • Certyfikaty SSL – cesja dostępna jest tylko dla certyfikatów klasy DV (Domain Validation). W przypadku certyfikatów klasy OV (Organization Validation) oraz klasy EV (Extended Validation) cesja nie jest dostępna,
 • Oprogramowanie Antywirusowe Kaspersky (KIS i KAV) – brak możliwości zmiany danych abonenta,
 • Serwery dedykowane – jeśli chcesz wykonać zmianę danych abonenta dla serwera dedykowanego skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta,
 • Hosting dedykowany – jeśli chcesz wykonać zmianę danych abonenta dla hostingu dedykowanego skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Tematy powiązane

Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Wyświetl posty typu:
lub